Handelsbetingelser

Marts 2018

1. Anvendelse

1.1 Disse handelsbetingelser finder anvendelse mellem kunden (herefter benævnt ”Virksomheden”) og Jobilant ApS (herefter benævnt ”Jobilant”) vedrørende tidsbegrænsede ansættelser formidlet til potentielle lønmodtagere (herefter benævnt ”Bruger”/”Brugerne”) via tjenester leveret af Jobilant.

2. Gyldighed

2.1 Handelsbetingelserne er gældende fra 8. marts 2018, og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for enhver formidling af tidsbegrænsede ansættelser via tjenester leveret af Jobilant efter denne dato.

2.2 Jobilant tager forbehold for senere ændringer af handelsbetingelserne. Jobilants til enhver tid opdaterede handelsbetingelser findes på Jobilants hjemmeside, www.jobilant.work.

3. Virksomhedens overholdelse af gældende lovgivning

3.1 Jobilant er alene formidler af tidsbegrænsede ansættelser og derfor ikke part i aftaler om tidsbegrænsede ansættelser, som Virksomheden indgår med en eller flere Brugere. Som arbejdsgiver i forhold til Brugerne, påhviler det Virksomheden til enhver tid at overholde gældende lovgivning og overenskomster, herunder at forsikre Brugerne, jf. arbejdsskadesikringsloven, samt at foretage lovpligtige indbetalinger, herunder til eksempelvis en barselsfond.

3.2 Virksomheden er gjort bekendt med, at tidsbegrænsede ansættelsesforhold reguleres af lov om tidsbegrænset ansættelse, jf. lov nr. 370 af 28. maj 2003 med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1155 af 19. december 2003. Overholdelse af loven påhviler alene Virksomheden.

3.2 I henhold til loven forstås ved en tidsbegrænset ansat en lønmodtager i et ansættelsesforhold, der er etableret direkte mellem en lønmodtager og Virksomheden, når tidspunktet for ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier såsom en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed.

3.3 Ansættelsesvilkårene for en Bruger må ikke være mindre gunstige end de, der gælder for en sammenlignelig fastansat i Virksomheden, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed og den ikke er begrundet i objektive forhold.

3.4 Virksomheden er gjort opmærksom på, at fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold som udgangspunkt kun kan ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Det gælder f.eks. fornyelse,

  1. der skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud,
  2. der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  3. der er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter.

3.5 Virksomheden skal informere de Brugere, med hvem Virksomheden indgår aftale om tidsbegrænset ansættelse, om, hvilke stillinger der kan søges på Virksomheden, for at sikre, at de har samme mulighed for at få en fast stilling som andre ansatte.

3.6 I henhold til lov om tidsbegrænset ansættelse kan en Bruger, med hvem Virksomheden har indgået aftale om tidsbegrænset ansættelse og hvis rettigheder i henhold til loven krænkes, tilkendes en godtgørelse.

4. Formidling af tidsbegrænsede ansættelser

4.1 Jobilant driver virksomhed med formidling af tidsbegrænsede ansættelser. Jobilant er udelukkende formidler og optræder således ikke som aftalepart i aftaler om tidsbegrænset ansættelse, som Virksomheden måtte indgå med en Bruger. Jobilant kan derfor ikke af Virksomheden gøres ansvarlig for eventuel misligholdelse af en tidsbegrænset ansættelse, Jobilant har formidlet.

4.2 De brugerprofiler, Virksomheden præsenters for efter matching af Virksomhedens stillingsopslag med relevante brugerprofiler, er udarbejdet af Brugerne. Jobilant er ikke ansvarlig overfor Virksomheden, såfremt brugerprofilerne viser sig at være unøjagtige, misvisende eller på anden måde fejlagtige.

4.3 For så vidt angår Jobilants ansvar i øvrigt, henvises til nærværende handelsbetingelsers pkt. 6.

5. Virksomhedens anvendelse af tjenester leveret af Jobilant

5.1 Jobilant ejer alle rettigheder til tjenester leveret af Jobilant, herunder mobilapplikationer. Virksomheden forpligter sig til ikke, at (i) kopiere, reproducere, ændre, distribuere, licensere eller på anden måde udnytte tjenester leveret af Jobilant, bortset fra sådan udnyttelse, som skyldes sædvanlig brug af de leverede tjenester, (ii) dekompilere, foretage ”reverse engineering” på eller demontere tjenester leveret af Jobilant, (iii) spejle eller frame nogen del af tjenester leveret af Jobilant, (iv) foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på “scraping”, indeksering, “surveying”, eller på anden måde foretage “data mining” af nogen del af tjenester leveret af Jobilant, eller (v) forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenester leveret af Jobilant eller Jobilants relaterede systemer eller netværk.

5.2 Ved Virksomhedens oprettelse af profil og stillingsopslag på tjenester leveret af Jobilant, meddeler Virksomheden samtidig samtykke til, at stillingsopslag offentliggøres for en ikke nærmere identificeret gruppe af Brugere. Virksomheden accepterer, at Brugere, med hvilke Virksomheden har indgået aftale om tidsbegrænset ansættelse, kan foretage bedømmelse af Virksomheden, ved at tildele Virksomheden mellem 1 og 5 stjerner. Bedømmelsen vil efterfølgende være tilgængelig for andre Brugere.

5.3 Ved Virksomhedens oprettelse af profil og stillingsopslag på tjenester leveret af Jobilant afgiver Virksomheden en række oplysninger, som anvendes af Jobilant til bl.a. at foretage det bedste match mellem Bruger og Virksomhed.

5.4 Ved Virksomhedens oprettelse af stillingsopslag på tjenester leveret af Jobilant, forpligter Virksomheden sig til at sikre, at den af Virksomheden opgivne timepris overholder de for Virksomheden gældende overenskomster. Den af Virksomheden opgivne timepris danner grundlag for beregning og indberetning af feriepenge og indberetning af A-skat.

5.5 Jobilant varetager via Zenegy ApS lønkørsel for Virksomheden, når Virksomheden indgår aftale om tidsbegrænset ansættelse med en Bruger, jf. dog pkt. 5.8. Virksomheden accepterer, at Zenegy ApS’ handelsvilkår finder anvendelse mellem Virksomheden og Zenegy ApS i relation til lønkørsler. Zenegy ApS handelsvilkår kan findes på https://zenegy.com/servicevilkaar/.

5.6 Jobilants vederlag for formidling af Virksomhedens stillingsopslag faktureres Virksomheden med 15 % af bruttolønnen eksklusive feriepenge for den pågældende tidsbegrænsede ansættelse.

5.7 Såfremt Virksomheden afgiver urigtige oplysninger, forbeholder Jobilant sig retten til at slette Virksomhedens profil på tjenester leveret af Jobilant. Jobilant forbeholder sig videre retten til at slette Virksomhedens profil på tjenester leveret af Jobilant, såfremt Jobilant finder, at Virksomheden har misligholdt en tidsbegrænset ansættelse, eller Virksomheden af tre eller flere Brugere, med hvilke Virksomheden har indgået aftale om tidsbegrænset ansættelse, bedømmes med mindre end 3 stjerner.

5.8 Benytter Virksomheden sig af den af Jobilant leverede tjeneste, med hvilken Virksomheden har mulighed for at besætte tidsbegrænsede stillinger med lønmodtagere, som allerede er Virksomheden bekendt, forpligter Virksomheden sig til at sikre, at alle lønmodtagere, der godkendes til den interne lønmodtagerpulje, sikres eventuelt overenskomstmæssig løn. Virksomheden sørger selv for udbetaling af løn til lønmodtagere, som Virksomheden ansætter fra den interne lønmodtagerpulje.

6. Reklamation og erstatningsansvar

6.1 Jobilant er, med de begrænsninger og tilføjelser, som fremgår af disse handelsbetingelser, erstatningsansvarlig overfor Virksomheden i henhold til dansk rets almindelige regler.

6.2 Når Jobilant optræder som formidler af tidsbegrænsede ansættelser, er Jobilant ikke erstatningsansvarlig overfor Virksomheden for mangler eller unøjagtigheder i de brugerprofiler, Virksomheden præsenteres for af Jobilant.

6.3 Jobilant har som formidler ikke indflydelse på afviklingen af de tidsbegrænsede ansættelser, som Jobilant formidler for Virksomheden. Jobilant er derfor ikke erstatningsansvarlig for fejl, mangler, forsinkelse og/eller misligholdelse i øvrigt vedrørende de tidsbegrænsede ansættelser, herunder tab, som Virksomheden måtte lide som følge af en Brugers udeblivelse eller anden misligholdelse. Tvister om, hvorvidt en tidsbegrænset ansættelse er afviklet tilfredsstillende, er Jobilant uvedkommende.

7. Force majeure mv.

7.1 Jobilant er ikke erstatningsansvarlig over for Virksomheden for tab, som udløses af omstændigheder, som hindrer eller udsætter Jobilants formidling af tidsbegrænsede ansættelser for Virksomheden. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være computer-vira, hacking, spam eller anden unormal belastning af Jobilants systemer, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Jobilant ikke har direkte kontrol over.

8. Lovvalg

8.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Jobilants formidling af tidsbegrænsede ansættelser skal afgøres under anvendelse af dansk ret og anlægges ved retten i Aarhus.

Skanderborg, den 8. marts 2018

For Jobilant ApS:
Kim Møller-Nielsen
Direktør